دانلود موزیک ویدیو جدید حامد نیک پی ساقی ساقی

***

متن ترانه حامد نیک پی ساقی ساقی

***

 

ساقی ساقی به نور باده بر افروز جام ما

مطرب مطرب بگو که

کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار یار یار دیدیم ما

در پیاله عکس رخ یار یار یار دیدیم
ای بیخبر ز لذت شرب مدامه ما

ای بیخبر ز لذت شرب مدامه ما

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما
گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری

خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما

ساقی ساقی به نور باده بر افروز جام ما

مطرب مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار یار یار دیدیم

ما در پیاله عکس رخ یار یار یار دیدیم
ای بیخبر ز لذت شرب مدامه ما

ای بیخبر ز لذت شرب مدامه ما

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما
گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری

خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما

ساقی ساقی به نور باده بر افروز جام ما

مطرب مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار یار یار دیدیم

ما در پیاله عکس رخ یار یار یار دیدیم
ای بیخبر ز لذت شرب مدامه ما

ای بیخبر ز لذت شرب مدامه ما

 ***